AR ŽINAI, KAD...

Europos Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento veiklai, pirmininkauja plenariniams posėdžiams ir tvirtina biudžetą. Jis atstovauja Parlamentui, palaikančiam išorės ryšius ir ryšius su kitomis Bendrijos institucijomis.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Apie Europos Parlamentą

Europos Parlamentas (toliau - EP) – vienintelė Europos Sąjungos institucija, išrinkta tiesioginių rinkimų būdu. EP yra vienas iš įstatymų leidėjų, turi teisę tvirtinti biudžetą ir atlieka visų ES institucijų demokratinę priežiūrą, pritaria naujų valstybių stojimui į ES, aktyviai dirba žmogaus teisių gynimo srityje.

 

2014 metais išrinktą Europos Parlamentą sudaro 751 narys iš 28 šalių. EP dirba Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre. EP plenarinės sesijos vyksta Strasbūre 12 kartų per metus; trumposios sesijos papildomai rengiamos Briuselyje. Komitetų ir frakcijų posėdžiai dažniausiai vyksta Briuselyje. Tačiau EP nariai aktyviai dirba ir savo atstovaujamose valstybėse, turi savo nacionalinius biurus - taip siekiama sustiprinti piliečių ryšį su Europos Parlamentu.


Europos Parlamento narių skaičius pagal valstybę:

 • Vokietija - 96 nariai
 • Prancūzija - 74 nariai
 • Italija, Jungtinė Karalystė - 73 nariai
 • Ispanija - 54 nariai
 • Lenkija - 51 narys
 • Rumunija - 32 nariai
 • Nyderlandai - 26 nariai
 • Belgija, Čekija, Graikija, Portugalija, Vengrija - 21 narys
 • Švedija - 20 narių
 • Austrija - 18 narių
 • Bulgarija - 17 narių
 • Danija, Slovakija, Suomija - 13 narių
 • Airija, Kroatija, Lietuva - 11 narių
 • Latvija, Slovėnija - 8 nariai
 • Estija, Kipras, Liuksemburgas, Malta - 6 nariai

 

Nuo 2014 metų Europos Parlamente veikia 8-ios frakcijos/grupės, susiskirsčiusios pagal atstovuajamas politines pažiūras:

 • EPP - Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė
 • S&D - Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
 • ALDE - Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
 • ECR - Europos konservatorių ir reformistų frakcija
 • GUE/NGL - Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
 • VERS/ALE - Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
 • EFD - frakcija „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa"
 • NI - nepriklausomi nariai

 

Algirdas Saudargas priklauso didžiausiai partijai Europos Parlamente – Europos Liaudies Partijai (krikščionių demokratų), vienijančiai 220 narių iš 27 šalių.

 

Lietuvai atstovaujantys europarlamentarai priklauso šioms frakcijoms:
Algirdas Saudargas, Laima Andrikienė - EPP
Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis - S&D
Antanas Guoga, Petras Auštrevičius, Viktor Uspaskich - ALDE
Valdemar Tomaševski - ECR
Bronis Ropė - VERS/ALE
Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis - EFD

 

EP nariai dirba specializuotuose nuolatiniuose komitetuose, kurių šiuo metu jų yra 20:

 • Užsienio reikalų (AFET)
 • Žmogaus teisių pakomitetis (DROI)
 • Saugumo ir gynybos pakomitetis (SEDE)
 • Vystymosi (DEVE)
 • Tarptautinės prekybos (INTA)
 • Biudžeto (BUDG)
 • Biudžeto kontrolės (CONT)
 • Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON)
 • Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL)
 • Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (EVNI)
 • Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE)
 • Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO)
 • Transporto ir turizmo (TRAN)
 • Regioninės plėtros (REGI)
 • Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI)
 • Žuvininkystės (PECH)
 • Kultūros ir švietimo (CULT)
 • Teisės reikalų (JURI)
 • Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE)
 • Konstitucinių reikalų (AFCO)
 • Moterų teisių ir lyčių lygybės (FEMM)
 • Peticijų (PETI)

Ypatingiems klausimams nagrinėti gali būti sudaromi laikinieji komitetai.


Norėdami daugiau sužinoti apie Europos Parlamentą - spauskite čia!

 

 

 

POLITINĖ EUROPOS LIAUDIES PARTIJOS POZICIJA

Siekdama užtikrinti, kad ateities progresas kuo geriau pasitarnautų bendriems Europos piliečių interesams, ELP grupė dėjo nuolatines pastangas konsoliduoti Europos Sąjungą, kuri vadovautųsi įstatymo viršenybės, pagarbos pagrindinėms teisėms, subsidiarumo principais, įgyvendintų efektingą politinių galių pasidalinimą bei sukurtu nepriklausomas demokratines institucijas.

Būdami ELP grupės nariai, mes tikime į vertybių Europą, susivienijusią, atvirą, labiau humanišką ir apsaugančią savo skirtybes.

Mes norime Europos, kuri kurtų galimybes bei gerovę bendroje rinkoje. Mes norime konkurencingos pasaulyje Europos, kuri taip pat propaguotų gerovę ne tik Europoje, bet likusiame pasaulyje; besivadovaujančios vienu pagrindinių Europos Bendrijos tikslų - ES Sutartyje išdėstytais tvariosios plėtros principais.

Mes norime, kad ES išvystytų nuoseklią ir efektingą bendrą užsienio ir saugumo politiką bei įvykdytų institucines reformas, taip būtinas sėkmingai ES plėtrai.

ELP grupė atstovauja politinį centrą Europoje. Tarpininkavimas ir dialogas yra pagrindiniai mūsų įrankiai. Juos naudojant visuose savo, kaip ELP grupės narių, darbuose, išreiškiame savo pasiryžimą sukurti galimybių Europą, geresnę Europą visiems.