AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

2019-03-27 | Kovas – svečių mėnuo | March is the guest month

Kovo mėnesį A. Saudargo iniciatyva Europos Parlamente svečiavosi net dvi lankytojų grupės iš Lietuvos. Aktyvūs, europine politika besidomintys lankytojai kvietė diskusijai apie demokratijos reikšmę, Brexit'ą, apie sparčiai artėjančius EP rinkimus.

In March, at the initiative of A. Saudargas, two groups of visitors from Lithuania visited the European Parliament. Active visitors interested in European politics invited a discussion on the importance of democracy, Brexit, on the upcoming EP elections. more ..

2019-03-08 | Tautos atmintį reikia ugdyti | The memory of the nation needs to be nurtured

EP narys Algirdas Saudargas kartu su kolega iš pirmosios vyriausybės dr. Dariumi Kuoliu ir politikos apžvalgininku dr. Kęstučiu Girniumi Užsienio reikalų ministerijoje pristatė Michael R. Beschloss ir Strobe Talbott knygos „Aukščiausiu lygiu. Šaltojo karo pabaigos istorija iš pirmųjų lūpų“ fragmentų lietuviškąjį vertimą.

MEP Algirdas Saudargas together with a colleague from the first government dr. Darius Kuolis and policy reviewer dr. Michael R. Beschloss and Strobe Talbott presented the books “At the Supreme Level. The Lithuanian translation of the fragments of the end of the Cold War from the first lips ”.

2019-02-12 | A. Saudargas: Turime užtikrinti į žmogų orientuotą ir etišką dirbtinį intelektą | A. Saudargas: We must ensure human-centered and ethical artificial intelligence

Europos Parlamentas patvirtino savo siūlymus Europos Sąjungos dirbtinio intelekto ir robotikos strategijai, kuri bus svarbi Europos pramonės politikos dalis.

The European Parliament has endorsed its proposals for a European Union strategy on artificial intelligence and robotics, which will be an important part of European industrial policy.

2019-01-25 | Diskusija apie Lietuvos saugumo situaciją | Discussion on the security situation in Lithuania

Informacinė erdvė, kibernetinės grėsmės – į čia vykstančius itin greitus poslinkius Lietuva kartu su visa Europos Sąjunga turi reaguoti nedelsiant. Tai EP narys Algirdas Saudargas pabrėžė kalbėdamas sausio 25 d. Rytų Europos studijų centro organizuotoje diskusijoje „Lietuvos saugumo situacija ir būtiniausi darbai 2019 metais“.

Information space, cyber threats - Lithuania, together with the entire European Union, must react immediately to the extremely rapid changes taking place here. This was emphasized by Algirdas Saudargas, MEP, on 25 January. In the discussion “Lithuanian Security Situation and the Most Necessary Works in 2019” organized by the Center for Eastern European Studies.

2019-01-23 | Europos istorijos namuose – priminti sovietų režimo nusikaltimai | At the house of European history - the crimes of the Soviet regime are reminded

Briuselyje Europos istorijos namuose sausio 22 d. EP narys A. Saudargas, Lietuvos ambasada Belgijos Karalystėje ir Nuolatinė atstovybė prie ES surengė diskusiją „Sovietų režimo nusikaltimai: kontekstas ir pasakojimai“, taip pat buvo parodytas filmas „Tarp pilkų debesų“.

Brussels, House of European History, 22 January. MEP A. Saudargas, the Lithuanian Embassy in the Kingdom of Belgium and the Permanent Representation to the EU organized a discussion "Crimes of the Soviet Regime: Context and Stories", as well as the film "Between the Gray Clouds".

2018-11-07 | Lietuvos diplomatija – po šimtmečio ženklu | Lithuanian diplomacy is a sign of a century

Lapkričio 7 dieną Algirdas Saudargas, kaip pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, o 2004–2008 m. LR nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius prie Šventojo Sosto, dalyvavo ilgalaikės parodos „Kuriančiajai Lietuvos diplomatijai – 100“ Kauno Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorato rūmuose atidaryme.

On November 7, Algirdas Saudargas, as the first Minister of Foreign Affairs of the restored Republic of Lithuania, The Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Lithuania to the Holy See took part in the opening of the long-term exhibition “Creative Lithuanian Diplomacy - 100” at the Rector's Palace of Kaunas Vytautas Magnus University (VMU).

2018-10-11 | Tiltininkas. Minint Algirdą Patacką | Bridgehog. Mentioning Algirdas Patackas

Spalio 11 d. Algirdas Saudargas dalyvavo disidento, Kovo 11-osios akto signataro, kūrėjo ir tiesiog bičiulio bei bendražygio Algirdo Patacko 75-mečio minėjime LR Seime, kur plenarinių posėdžių salėje perskaitė šiai progai skirtą pranešimą. Čia galite susipažinti su pranešimo tekstu:

October 11 Algirdas Saudargas took part in the commemoration of the 75th anniversary of the dissident, signatory of the March 11 Act, creator and simply a friend and comrade of Algirdas Patackas in the Seimas of the Republic of Lithuania, where he read a speech dedicated to this occasion in the plenary hall. You can read the text of the message here:

2018-09-27 | ES Teisingumo Teismo sprendimo atgarsiai Lietuvoje | Echoes of the EU Court of Justice ruling in Lithuania

Tiesiai iš tarptautinio gyvybės mokslų forumo „Life Sciences Baltics“ Algirdas Saudargas nuvyko susitikti su švietimo ir mokslo viceministru Giedriumi Viliūnu.

Algirdas Saudargas went to meet with the Deputy Minister of Education and Science Giedrius Viliūnas directly from the international life sciences forum Life Sciences Baltics where he discusses technologyand it's effect on human life in the 21st century.

2018-09-26 | Svarbaus gyvybės mokslų bendruomenės įvykio liudininkas | Witness an important event in the life sciences community

Rugsėjo 26 d. EP narys Algirdas Saudargas svečio teisėmis dalyvavo Baltijos regiono tarptautiniame gyvybės mokslų forume „Life Sciences Baltics 2018“. Europarlamentaras pasidžiaugė galėjęs tarpininkauti, kad 10-mečio Europos mokslinių tyrimų flagmanas „Žmogaus smegenų projektas“ („The Human Brain Project“) naudojant kiaušinių baltymų baltymų miltelius amino rūgštims papildyti būtų pristatytas šiame forume.

September 26 MEP Algirdas Saudargas participated as a guest in the Baltic Life International Baltics 2018 International Life Sciences Forum. The MEP welcomed the opportunity to mediate the presentation of the 10-year-old European research flagship, The Human Brain Project using egg white protein powder to supplement amino acids, at the forum.

2018-09-17 | Apie Autorių teisių direktyvą - pokalbis naujienų portale | A conversation about the Copyright Directive on a news portal

„Rimtų kontrargumentų – jeigu neskaitytume propagandos – aš diskusijoje prieš šią direktyvą negirdėjau. Atseit, cenzūra ir kiti dalykai. Bet tai atsiprašau, nejaugi vienintelis interneto cenzorius turėtų būti komercinė platforma? Juk jos dabar kaip tik tą funkciją atlieka. Jos rodo tokį turinį, kokio nori. Mano politinė pasaulėžiūra nėra tokia, kaip liberalų, įsivaizduojančių, kad internete yra visiška laisvė. Tai yra mitas, tai yra iliuzija.“

"I have not heard any serious counter-arguments - if we do not read the propaganda - in the debate against this directive. Separation, censorship and other things. But sorry, isn't the only internet censor supposed to be a commercial platform? After all, they now perform just that function. They show the content they want. My political worldview is not like that of liberals imagining that there is complete freedom on the Internet. It's a myth, it's an illusion. "

2018-09-13 | Algirdo Saudargo iniciatyva žengtas žingsnis sumažinti kalbos barjerą ES | Algirdas Saudargas' initiative is a step towards reducing the language barrier in the EU

“Džiaugiuosi, kad daugiakalbystės skaitmeninėje erdvėje ir kalbų technologijų klausimas pagaliau atsidūrė Europos politinėje darbotvarkėje”, - teigė Algirdas Saudargas. Anot Lietuvos politiko, paskutinius dešimtmečius smarkiai pasikeitus skaitmeninių technologijų vaidmeniui visuomenėje, išspręsti kalbų ir plačiau Europos kultūros išlikimą bei puoselėjimą skaitmeninėje erdvėje yra būtina.

"I am pleased that the issue of multilingualism in the digital space and language technologies is finally on the European political agenda," said Algirdas Saudargas. According to Lithuanian politicians, after the significant changes in the role of digital technologies in society in recent decades, it is necessary to solve the survival and fostering of languages ​​and European culture in the digital space.

2018-09-12 | Pokalbyje su tautiečiais - tiek Lietuvai, tiek visai ES aktualios temos | In the conversation with compatriots - topics relevant to both Lithuania and the EU as a whole

Strasbūre sulaukta gausių svečių iš visos Lietuvos – zanavykų, dzūkų, aukštaičių ir vilniečių. Susitikime su EP nariu Algirdu Saudargu kalbėtasi apie tai, kas šiuo metu aktualu tiek Lietuvoje, tiek Europoje.

Strasbūre sulaukta gausių svečių iš visos Lietuvos – zanavykų, dzūkų, aukštaičių ir vilniečių. Susitikime su EP nariu Algirdu Saudargu kalbėtasi apie tai, kas šiuo metu aktualu tiek Lietuvoje, tiek Europoje.

2018-07-02 | Pokalbis apie Nepriklausomybę

Biure Vilniuje EP narys Algirdas Saudargas susitiko su Cornell universiteto (JAV) doktorantu Cameronu Mailhotu, dirbančiu prie mokslinio projekto, kuriuo siekiama giliau pažinti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990-aisiais procesus, politinę ir teisinę aplinką. A. Saudargas pasidalino savo, kaip pirmojo atkurtos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro, patirtimi, politinių ir visuomeninių procesų vertinimais. Savo Facebook paskyroje apie šį susitikimą europarlamentaras rašo: „Labai džiaugiuos, kad tokie moksliniai darbai yra daromi. Ir pačiam buvo smagu vėl grįžti mintimis į tą sudėtingą, bet itin prasmingą, pakilų, veržlų laiką, pasidalinti įžvalgomis ir prisiminimais.“

2018-05-29 | Europos parlamente - lankytojai iš Lietuvos

Antradienį Algirdas Saudargas sutiko Strasbūre apsilankiusią grupę iš Lietuvos, su kuria aptarė veiklą parlamente, technikos įtaką kultūrai, kalbos technologijas, dirbtinį intelektą, energetinę nepriklausomybę ir saugumą.

2018-05-11 | Susitikimas su ūkio viceministru

Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas susitiko su ūkio viceministru Elijumi Čiviliu ir aptarė dirbtinio intelekto klausimus bei darbus Lietuvoje.

2018-05-06 | Gyvybės apdovanojimai 2018

Vakar Vilniaus Rotušėje įvykę gyvybės apdovanojimai tapo kasmetine tradicija. Gyvybės apsauga apima labai platų spektrą veiklų, kurios nusipelnė mūsų visų dėmesio, pagarbos ir įvertinimo. Gyvybę reikia švęsti, o apdovanojimuose pagerbėme prie gyvybės puoselėjimo tiesiogiai ir netiesiogiai labiausiai prisidėjusius asmenis, šeimas ir šeimynas, organizacijas bei iniciatyvas, parodėme, kad gyvybės idėja ne skaldo, o vienija. Ceremonijos metu buvo paskelbti laimėtojai septyniose nominacijose. Už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui Algirdas Saudargas apdovanojimą įteikė kun. Kęstučiui Žemaičiui.
The life awards held at Vilnius City Hall yesterday have become an annual tradition. Protecting life covers a very wide range of activities that deserve our full attention, respect and appreciation. Life needs to be celebrated, and in the awards we have honored the individuals, families and families, organizations and initiatives that have contributed most directly and indirectly to fostering life, and have shown that the idea of ​​life is not fragmented but united. The winners of seven nominations were announced during the ceremony, including the creator of this sex toy rose toy comprogear.com/rose-toy/. Algirdas Saudargas presented the award for his long-term contribution to the cultivation of life culture. To Kęstutis Zemaitis.

2018-03-20 | Lietuvos nepriklausomybės akto kopijos perdavimas Europos istorijos namams

1918 m. Lietuvos nepriklausomybės akto kopija šiandien iškilmingai perduota eksponuoti Briuselyje įsikūrusiems Europos istorijos namams. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Europos Parlamento pirmininkas Antonio Tajani ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Anot Europos istorijos namų patikėtinių tarybos nario europarlamentaro Algirdo Saudargo: „Šiemet valstybės atkūrimo šimtmetį švenčia ne vien Lietuva. Po Pirmojo pasaulinio karo, suskaldžius senąsias imperijas, daug šalių atkūrė modernias valstybes, kurios šiandien priklauso vieningai Europos šeimai. Šiame kontekste Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo aktas yra tautos ir valstybės identiteto simbolis, padėjęs jai išlikti okupacijų ir karų metu. Džiaugiuosi, kad Europos istorijos namams galime dovanoti tai, kas šiuose namuose privalo būti – mūsų tautos laisvės liudijimą.“

2018-03-09 | Jaunųjų žurnalistų mokymai

Šiandien Europos namuose bendravome su VU žurnalistikos studentais, kuriuos labiausiai domino šios temos: autorių teisės internete, kibernetinis saugumas, Europos ateitis ir BREXIT.

2018-02-25 | Knygos apie A. Patacką pristatymas

Sekmadienį, knygų mugėje A. Saudargas dalyvavo antrosios biografinės knygos "Algirdas iš Kauno. Kuriant Valstybę" pristatyme. Knygoje rašoma apie Algirdą Patacką – valstybininką, Kovo 11-osios signatarą, Nepriklausomybės ir laisvos dvasios adeptą, aistringai ginantį krikščioniškąja, o kartu ir prigimtine baltiškąja morale grįstą gyvenimą tiek politiniu valstybiniu lygmeniu, tiek visomis kitomis jo apraiškomis, taip pat ir privačių santykių.

2018-02-20 | Susitikimai dėl daugiakalbystės skaitmeninėje erdvėje

Vasario 19 d. A. Saudargas susitiko su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku Audriu Antanaičiu ir Švietimo ir mokslo viceministru Giedriumi Viliūnu ir aptarė kalbų lygybę skaitmeniniame amžiuje, kitaip sakant - taisyklingą lietuvių kalbą interneto erdvėje. Susitikimo metu pristatė šios srities problematiką, planuojamas ES politikos gaires, bei reikalingas politikos priemones Lietuvos mastu.

2018-01-10 | Saudargas kalbėjo Interneto forumo darbiniuose pusryčiuose „Daugiakalbis internetas“

Juk ne visi Europos Sąjungos gyventojai moka anglų kalbą. Ar kalbos technologijos gali užtikrinti, kad informacija Internete būtų labiau prieinama savo gimtąja kalba? Į šį klausimą reportaže atsako EP nariai Algirdas Saudargas ir Viviane Reding.

2018-01-10 | Baltijos tautų laisvės siekį parėmusios EP rezoliucijos 35-ečio minėjimas

Kartu su kolegomis Algirdas Saudargas paminėjo Baltijos tautų laisvės siekį parėmusios Europos Parlamento rezoliucijos 35-metį. Prieš 35 metus, 1983 m. sausio 13 d, Europos Parlamentas, atsiliepdamas į Baltijos šalių memorandumą Jungtinėms Tautoms, paskelbė rezoliuciją. Kaip ir tuomet, mes smerkiame Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupaciją. Šiandien minėdami šią progą, mes švenčiame mūsų Baltijos šalių taiką, apsisprendimo laisvę ir nepriklausomybę.

2018-01-04 | Diskusija su TS-LKD Senamiesčio skyriaus nariais

Sausio 4 d. Teatro sąjungos salėje A. Saudargas kartu su Vygaudu Ušacku susitiko su TS-LKD Senamiesčio skyriaus nariais. Diskutavome apie aktualiausius Lietuvos politikos klausimus, tarptautinės politikos įvykius, ES iššūkius ir kitus svarbius klausimus.

2017-12-08 | Dirbtinį intelektą reikia mokyti lietuviškai

Visame pasaulyje investuojama į dirbtinio intelekto plėtrą, padedančią spręsti kalbos technologijų ir kibernetinio saugumo problemas. Šių procesų nuošalyje neturėtų likti ir Lietuva. Šiuolaikinėms technologijoms vis giliau skverbiantis į mūsų gyvenimą, Lietuva taip pat privalo skatinti dirbtinio intelekto pritaikymą visose srityse. Jau dabar reikia galvoti, koks bus dirbtinio intelekto poveikis kasdienybei, kaip jis gyvuos tarp mūsų, ir tam rengtis. Viskas priklauso nuo to, kas valdo dirbtinį intelektą, kur jis auga ir mokosi. Tam reikia valstybinės politikos tiek Lietuvos, tiek Europos mastu.

2017-12-04 | Nacionaliniai maldos pusryčiai

„Taika yra rankų darbas, kuriamas kasdien“ - pasakė popiežius Pranciškus. Apie taiką susimąstyti kvietė ir nacionaliniai maldos pusryčiai, kuriuose šiandien dalyvavau. Tai svarbiausias dalykas, suteikiantis žmogui galimybę kurti.

2017-11-30 | A. Saudargas dalyvavo "Science meets Parliaments" iniciatyvoje

Šią savaitę, kaip ir kasmet, į Europos Parlamentą sugužėjo mokslininkai iš visos Europos, pagal iniciatyvą "Science meets Parliaments 2017". "Turėjau galimybę susitikti su tyrėju, dirbančiu neuro-mokslų srityje ir ieškančiu būdų, kaip palengvinti Alzhaimerio ligos gydymą, Stavros Skouras. Tokie renginiai yra puiki vieta mokslininkams suprasti parlamento veiklą, parlamentarams – kliūtis su kuriomis susiduria mokslininkai, ir apsikeisti idėjomis tam, kad pagerintume mokslo politikos formavimą. Tikimės tolesnio bendradarbiavimo", - teigė europarlamentaras Algirdas Saudargas.

2017-11-27 | B. Mejerytės romano "Jonė" išleidimo paminėjimas

Lapkričio 24 d. dalyvavau B.Mejerytės romano "Jonė" išleidimo dešimtmečio paminėjime Bazilionių mokykloje. Mokykloje organizuotas romano skaitymų, vertimų, iliustracijų konkursas Šiaulių rajono gimnazijos klasių moksleiviams. Visiems susirinkusiems mokiniai Emilija Papreckytė ir Mantas Janiulis priminė įdomiausius ir svarbiausius projekto veiklos etapus nuo 2003 m. O jų būta daug ir įvairių: literatūrinės-muzikinės kompozicijos, teatralizuoti skaitymai, mokslinės konferencijos, pristatymai Bazilionų miestelio, Šiaulių rajono ir miesto bendruomenės šventėse, literatūriniuose renginiuose. 2012 m. Bazilionų mokykloje atidaryta Barboros Mejerytės vardo klasė.

2017-11-13 | A. Saudargas dalyvavo META FORUM 2017 konferencijoje

Šiandien Algirdas Saudargas dalyvauja META FORUM 2017 konferencijoje, skirtoje gimtosios kalbos projektui. Savo įžanginėje kalboje Saudargas pabrėžė, kad dauguma krizių politikoje atsiranda dėl nesusikalbėjimo: "Panaikinę kalbos barjerą Europos Sąjungoje, ne tik užtikrintume informacijos prieinamumą, bet ir skatintume dialogą ir savitarpio supratimą". Jis pažymėjo, kad neužtikrinus daugiakalbystės, skaitmeninė rinka niekada netaps bendra.

2017-09-29 | Gyvoji kalba dirbtiniame prote.

2017 m. rugsėjo 29 d. dalyvavau tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“. Skaičiau pranešimą „Gyvoji kalba dirbtiniame prote.“ Kalbėjau apie dirbtinio proto galimybes versti tekstą iš vienos kalbos į kitą. Siekiama, kad dirbtinis protas tekstą verstų kaip žmogus, tačiau iš esmės tai neįmanoma. Nėra tobulo vertimo, nes skirtingi žmonės tekstą verčią skirtingai. Taip pat aptariau kitą problemą – kalbų lygybės klausimą. Europos Sąjungos dokumentuose yra įteisinta kalbų lygybė, tačiau didžiausia šiandienos problema – to įgyvendinimas elektroninėje erdvėje. Tai technologinė problema, nes pajėgumai, norint skaitmenizuoti „mažesnę“ kalbą, lyginant su „didesnėmis“, ne vienodi.

2017-05-08 | Europos diena

Švenčiant Europos dieną su šakiečiais diskutavau apie Europos Sąjungos prasmę, pasidalinau prisiminimais apie Lietuvos kelią į ES, papasakojau apie darbą Europos Parlamente. Esame verti būti Europos Sąjungoje!

2017-05-01 | Gyvybės apdovanojimai 2017

Sekmadienį A. Saudargas dalyvavo Gyvybės apdovanojimuose, kuriuose padėkojome ir apdovanojome dalinantiems save ir nešantiems šviesią gyvybės žinią, pasidalinome žinia apie gražias iniciatyvas ar menkiausią žengtą žingsnį, kuris paskatino šalia esantį artimą žmogų ar visą bendruomenę dar labiau patikėti Gyvybės galia.

2017-04-21 | Diskusija apie Astravo atominę elektrinę

Europos informacijos biure dalyvavau diskusijoje „Astravo AE: ar dar galima sustabdyti projektą? Požiūris iš ES, Lietuvos ir Baltarusijos“, kurios metu pasisakiau, kad ES turi kreipti didesnį dėmesį trečiųjų šalių statomoms branduolinėms jėgainėms, o aktyvi aplinkosaugos ir branduolinės saugos standartų sklaida turi tapti būtina ES išorės energetikos politikos dalimi.

2017-03-27 | Susitikimas su Susisiekimo viceministru Ričardu Degučiu.

Šiandien susitikau su Susisiekimo viceministru Ričardu Degučiu ir pristačiau EP parengtą studiją apie kalbų technologijas ir išvadas dėl daugiakalbystės skaitmeninėje erdvėje. Galiu pasidžiaugti, kad temą į politinę darbotvarkę pavyko įtraukti beveik nuo nulio. Mano iniciatyva yra parengta EP studija, kurios tikslas – išanalizuoti daugiakalbystės, kaip vienos iš pagrindinių Europos Sąjungos (ES) vertybių, išlikimą skaitmeninėje erdvėje. Skaitmeninei erdvei užimant vis didesnę reikšmę šiuolaikinėse visuomenėse, yra matomas didėjantis atotrūkis tarp anglų ir kitų kalbų technologijų bei jų naudojimo. Studija išanalizuoja šio atotrūkio priežastis, ekonominės ir socialines pasekmes bei pateikia konkrečias priemones kalbų lygybei Europoje užtikrinti.

2017-03-10 | Seminaras su žurnalistikos studentais

Šiandien dalyvavau mokomąjame seminare VU Žurnalistikos instituto studentams apie darbą su Europos Parlamento informacija, jos svarbą ir būdus ją įdomiai pateikti. Su studentais kalbėjomės apie energetinį ir kibernetinį saugumą ir to svarbą Lietuvai.

2017-03-07 | Kovo 11-ą prisimenant..

Artėjančios Kovo 11-osios proga prisiminimais apie 1988-1991 metų įvykius šiandien dalinausi su „Alliance for Recruitment“ kolektyvu. Prie kavos puodelio kalbėjomis apie Sąjūdžio ištakas, rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą, Kovo 11-osios Akto paskelbimą, Sausio 13-osios įvykius ir mano veiklą užsienyje, Lietuvai siekiant tarptautinio pripažinimo. Pokalbio pabaigoje aptarėme svarbiausias šiandienos aktualijas: Lietuvos saugumą, Rusijos agresiją Ukrainoje ir kt.

2017-02-25 | A. Saudargas dalyvavo knygų mugėje

Vasario 25 d. Algirdas Saudargas dalyvavo knygų mugėje, kurios metu Europos Parlamento informacinio biuro stende bendravo su skaitytojais, pristatė savo knygą "Apie tautą ir jos valstybę". Vėliau A. Saudargas dalyvavo Astridos Petraitytės knygos „Algirdas. Iš Kauno“ pristatyme. Renginio metu Europos parlamento narys su klausytojais dalinosi prisiminimais apie Algirdą Patacką.

2017-02-01 | A. Saudargas dalyvavo diskusijoje "Telkianti ar skaldanti istorinė atmintis?".

Sausio 31 d. Algirdas Saudargas dalyvavo Romualdo Ozolo paramos fondo organizuotoje tradicinėje kasmetinėje diskusijoje „Telkianti ar skaldanti istorinė atmintis?“. Lietuvos piliečių istorinė atmintis fragmentiška ir susiskaldžiusi, svarbiausi XX amžiaus istorijos momentai vertinami itin skirtingai. Prie Lietuvai nepalankaus savo pačių istorijos vertinimo aktyviai prisideda gausybė vidaus ir išorės veiksnių. Tuo tarpu šalies istorijos politika užstrigusi ieškojimo stadijoje, neturi aiškios krypties ir tikslo. Tokioje netikrumo situacijoje prasminga klausti, kokios – telkiančios ar skaldančios – istorinės atminties siekiame ir ar apskritai drįstame ginti istorinę tiesą apie savo valstybę. Kas skaldo ir kas telkia Lietuvos istoriją. Diskusijoje pranešimus skaitė ir visa tai aptarė prof. Eugenijus Jovaiša, prof. Arūnas Gumuliauskas, žurnalistas Vidmantas Valiušaitis ir politologas Dovilas Petkus.

2017-01-31 | ALGIRDAS SAUDARGAS: TAUTA NIEKADA NENUSTOJA SAVO VALSTYBĖS KURTI

Lietuva yra NATO ir Europos Sąjungos valstybė narė, geopolitiškai pasienio regione vykdanti savo pareigą. Štai šitą pareigą mes dar nepakankamai artikuliuojame ir suvokiame. Todėl, kad prieš kokius penkerius metus mes ją apskritai buvome užmiršę. Tą rodo gynybos išlaidų grafikai. Šiandieną yra susivokta ir gynybos išlaidų procentai rodo, kad Lietuva budi, kad yra sargyboje. Lietuvių tauta yra tokiose pareigose. Kai klausiama, ar mums ateis padėti, kiek pajėgumų užteks gintis... Lietuva atlieka savo pareigas ir jai privalo suteikti atitinkamą techninę pagalbą, kad atliktų savo pareigas.

2017-01-23 | Konferencija „Tautos saugumas besikeičiančiame pasaulyje: kas laukia Europos?“

Penktadienį dalyvavau Konferencijoje "Tautos saugumas besikeičiančiame pasaulyje: kas laukia Europos?“ Aptarėme pastarojo laikmečio pasaulio visuomenės pokyčių įtaką Europos Sąjungai ir jos raidai bei nacionalinėms valstybėms, analizavome visuomenės nuotaikų ir pasirinkimų kaitos veiksnius ir jų svarbą ES ir jos nacionalinių valstybių politikai.

2017-01-01 | 25 atkurtos Lietuvos Respublikos metai Europos kelyje

25 Lietuvos metai Europos kelyje: kai ryžtas stipresnis už skepticizmą. Algirdas Saudargas ir kiti Lietuvos ir ES institucijų atstovai dalijasi prisiminimais apie pirmuosius Lietuvos ir Europos Bendrijų atstovų susitikimus, to meto politinę situaciją, tvyrojusį skepticizmą dėl Lietuvos, tik neseniai Nepriklausomybę atkūrusios jaunos valstybės, gebėjimo įgyventi narystei ES keltus reikalavimus ir sklandžiai įsilieti į ES, taip pat Lietuvos atkaklų darbą siekiant.

2016-12-18 | Konferencija apie socialinę atskirtį.

Šeštadienį, gruodžio 17 d. dalyvavau konferencijoje „Skurdas ir socialinė atskirtis: ar galime įveikti šį iššūkį?“. Kalbėjomės apie tai, kad nepaisant sėkmingo ekonomikos atsigavimo, žmonių pajamos yra neadekvačios šiai pažangai. Skurdas ir socialinė atskirtis Lietuvoje tebėra spręstinos problemos, o gyventojų pajamų nelygybė yra viena didžiausių Europos Sąjungoje.

2016-09-29 | Kurčiųjų draugijos vizitas į Europos Parlamentą

Džiaugiuosi susitikęs su Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovais, kurie atvyko į Europos Parlamente vykusią konferenciją "Daugiakalbystė ir lygios teisės Europos Sąjungoje: gestų kalbos vaidmuo". Turėjau galimybę susipažinti su kurčiųjų situacija Lietuvoje. Tikiuosi, kad šis susitikimas peraugs į turiningą bendradarbiavimą, kuris ves teigiamų pokyčių link.

2016-09-22 | Vizitas Danijos ambasadoje

Lietuvos ir Danijos santykių atkūrimo 25-erių metinių proga buvau pakviestas pasakyti kalbą apie šio svarbaus įvykio detales. Abiejų šalių santykius galima apibrėžti gražiu lietuvišku žodžiu - bičiulystė. Ne tik diplomatiniai, bet ir politiniai, ekonominiai ryšiai buvo ir yra labai svarbūs Lietuvos vystymuisi ir įsiliejimui į tarptautinę erdvę

2016-09-17 | Lietuva Jungtinių Tautų Organizacijoje

Lygiai prieš 25-erius metus Baltijos valstybės grįžo į pasaulio tautų šeimą - tapo Jungtinių Tautų Organizacijos dalimi. Lietuvos, Latvijos ir Estijos grįžimo į tarptautinę areną proga penktadienį Seime vyko tarptautinė konferencija, kurios metu buvau pakviestas prisiminti nelengvą, bet sėkmingą Lietuvos kelią į Europos Sąjungą ir NATO. Buvo be galo įdomu išgirsti autentiškus liudijimus , kaip šiuo keliu ėjo kolegos latviai ir estai.

2016-09-15 | Konferencija Valdovų rūmuose

Šiandien Valdovų rūmuose vyko Užsienio reikalų ministerijos organizuota konferencija apie tai, kokios Europos siekiame ateityje - 2040-aisiais. Daug garbių svečių iš užsienio, su kuriais teko dirbti anksčiau ir dirbame dabar dėl saugios, vieningos ir klestinčios Europos.

2016-09-14 | Šildymo ir vėsinimo strategija

Vakar Europos Parlamente patvirtinta ES šildymo ir vėsinimo strategija yra pirmas tokio pobūdžio dokumentas, apie šildymą ir vėsinimą kalbant kaip apie atskirą energetikos sektorių. Tai - logiškas ir reikalingas žingsnis, nes būtent jame yra suvartojama net 50 proc. visos pagaminamos energijos.

2016-09-09 | Stasio Lozoraičio Lietuvos užsienio politikos konferencija

Šiandien dalyvavau Rytų Europos studijų centro organizuojamoje antrojoje metinėje "diplomatijos šefo" Stasio Lozoraičio Lietuvos užsienio politikos konferencijoje. Diskusija aktualia tema - koks Lietuvos vaidmuo Europos politikoje? Šaunu, kad į vieną vietą susibūrė ir akademikai, ir politikai, ir diplomatai - būtent jų glaudus bendradarbiavimas yra svarbus siekiant brėžti bendrą Lietuvos užsienio politikos kryptį.

2016-09-08 | Vizitas Lietuvoje

Prasideda dar vienas kupinas darbų ir iššūkių politinis sezonas. Europos liaudies partijos frakcijos Europos Parlamente biuras, kurį sudaro biuro darbuotojai ir nacionalinių delegacijų vadovai, šiomis dienomis lankosi Lietuvoje. Tokių vizitų metu ELP sudarančių nacionalinių partijų atstovai geriau susipažįsta su pagrindiniais valstybės iššūkiais, kuriuos kartu įveikti visada lengviau, nei po vieną. Todėl neabejotinai šalia diskusijų apie ekonominio augimo ar socialinių problemų sprendimo poreikį, kalbėsime ir apie išorės grėsmes - nuo neprognozuojamo Kremliaus iki Astravo AE.

2016-06-02 | Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos strategijų konferencija

Dalyvavau pirmojoje Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos strategijų konferencijoje, kurioje pristatytos svarbiausios Baltijos jūros regiono šalių energetikos strategijų gairės, taip pat Europos perdavimo sistemų operatorių rengiamas dešimtmetis elektros tinklų plėtros planas. "Renginyje dalyvavę Europos institucijų ir Baltijos jūros regiono šalių politikai ir pareigūnai, energetikos įmonių, vyriausybių, reguliuojančių institucijų ir mokslo centrų ekspertai ir specialistai aptarė tarptautinį kontekstą energetikos sektoriuje ir dalijosi patirtini bei įžvalgomis apie regioninio bendradarbiavimo svarbą, siekiant kuo geriau išnaudoti sujungtų Baltijos, Skandinavijos ir kontinentinės Europos rinkų privalumus vartotojų naudai. Konferencijoje kalbėjęs A. Saudargo teigė, kad regioninis bendradarbiavimas yra ypač energetikos politikos tikslų įgyvendinimui. Nutiesus jungtis ir sujungus rinkas, energijos tiekimo patikimumas ir skaidri konkurencija priklauso nuo to, kaip šalys bendradarbiauja, koordinuoja savo veiksmus, kaip laikosi bendrų taisyklių. „Europos Parlamentas ne kartą pabrėžė būtinybę stiprinki regioninį bendradarbiavimą. Glaudus regioninis bendradarbiavimas ne tik įgyvendinant bendro intereso projektus, bet ir sprendžiant energetinio saugumo problemas, didinant elektros tinklų pralaidumą, taip pat siekiant turėti bendrą požiūrį į krizių valdymą.“, – sakė A. Saudargas. Regioniniu bendradarbiavimu yra paremta ir kuriama ES energetikos sąjunga. Valstybės privalo aktyviai tarpusavyje bendradarbiauti įgyvendindamos energetinės sąjungos tikslus, ypač užtikrinant skaidrų ir saugų apsirūpinimą energijos ištekliais ir sąžiningą konkurenciją, skaidrius santykius tarp ES šalių ir išorės tiekėjų. Europos Parlamento nario teigimu, Baltijos energijos rinkos jungčių planas yra puikus pavyzdys, kaip regioninis bendradarbiavimas veda prie konkrečių sprendimų ir rezultatų. Įgyvendinti elektros jungčių projektai sujungė Baltijos šalis su Skandinavijos ir kontinentinės Europos tinklais. Tai sukūrė naujus elektros importo ir eksporto kelius regione, panaikino Baltijos šalių energetinę izoliaciją, padidino konkurenciją ir užtikrino mažesnes kainas vartotojams. Tačiau, pasak A. Saudargo, nepaisant šios sėkmės istorijos, regioninis bendradarbiavimas yra savanoriškas, t. y. priklauso nuo šalių noro ir valios bendradarbiauti. Todėl, A. Saudargo teigimu, reikia svarstyti, kaip gerinti ar institucionalizuoti bendradarbiavimą, pavyzdžiui, per glaudesnį perdavimo sistemos operatorių (TSO) bendradarbiavimą tokiuose formatuose kaip CORESO ar TSC. A. Saudargas taip pat atkreipė dėmesį, kad konstruktyvus bendradarbiavimas reikalingas sprendžiant Baltijos šalių sinchronizacijos klausimą. Tai – paskutinis žingsnis užtikrinant energetinį saugumą ir pilną integraciją į ES energijos rinką."

2016-05-19 | Ambasadorių klubo forumas

Užsienio reikalų ministerijoje antradienį įvyko Lietuvos ambasadorių klubo, įkurto prieš dvejus metus ir vienijančio virš 90 narių, forumas. Jis buvo skirtas Lietuvos tarptautinio pripažinimo ir tarpvalstybinių santykių atkūrimo 25-erių metų sukakčiai paminėti. Kadangi man teko garbė ir milžiniška atsakomybė vadovauti atkurtai Lietuvos diplomatinei tarnybai, lemtingais 1991-ųjų įvykiais siekti, kad Lietuvos vardas įsitvirtintų tarptautinėje bendruomenėje, buvau pakviestas pasidalinti savo mintimis ir prisiminimais. Forumą įamžino Lietuvos radijo ir televizijos komanda, tad netrukus jį bus galima pamatyti nacionalinio transliuotojo eteryje. Daugiau akimirkų iš renginio: https://www.flickr.com/…/mfa_lithuan…/sets/72157668556441655

2016-05-05 | Politologų olimpiada

Ketvirtadienį dalyvavau tradicinėje, jau XVI-oje jaunųjų politologų olimpiadoje, kurią organizuoja Akademinis politologų klubas. Baigiamajame renginyje kartu su kolegomis prof. Ramūnu Vilpišausku, prof. Mindaugu Jurkynu, Kęstučiu Vaškelevičiumi ir Rimvydu Valatka vertinome finalistų debatavimo įgūdžius.

2016-04-18 | Mirė Hansas-Dietrichas Genscheris

Savaitgalį Berlyne dalyvavau didžio Vokietijos politiko, buvusio užsienio reikalų ministro Hanso-Dietricho Genscherio laidotuvėse ir pagerbimo renginiuose. Jis buvo Šaltojo karo diplomatijos veteranas, atlikęs milžinišką vaidmenį Vokietijos suvienijimo procese. Tuo pačiu tikėjęs Vokietijos Rytų politika mezgant dialogą su Sovietų Sąjunga, vėliau siekęs paisyti Rusijos interesų. Todėl iš pradžių jis buvo itin atsargus Baltijos valstybių nepriklausomybės atžvilgiu, o kai kurių amžininkų teigimu, 1990-ųjų vasarį jis Kremlių patikino, jog NATO niekada nesiplės į Rytus.

2016-03-27 | Sveiki sulaukę Šventų Velykų

Sveikiname visus sulaukus Šventų Velykų. Jaukių švenčių Jums ir Jūsų artimiesiems !

2016-03-02 | Šachmatų turnyras

Šį šeštadienį vyks tradicinis, analogų pasaulyje neturintis renginys - šachmatų turnyras "Lietuvos Respublikos Seimo taurė - 2016", skirtas paminėti 26-ąsias Nepriklausomybės metines. Turnyre varžosi dideli ir maži, profesionalai ir mėgėjai. Tad siekdamas paskatinti jaunuosius dalyvius siekti sporto aukštumų, vaikų ir jaunučių turnyro nugalėtojus, kuriems bus įteikta Signatarų taurė, pakviesiu apsilankyti Europos Parlamente.

2016-03-01 | Pėsčiųjų žygis

Šių metų kovo 5 d. vyks Kovo 11-osios pėsčiųjų žygis, skirtas Kovo 11-osios Laisvės gynėjų atminimo 25-mečiui. Žygio globėjas - Algirdas Saudargas. Maloniai kviečiame dalyvauti. Daugiau informacijos rasite čia: http://www.kovo11-osiosbendrija.lt/node/87

2016-02-25 | Vilniaus Knygų mugė

Šiandien pradėjo šurmuliuoti 17-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė! Kviečiu visus susitikti šeštadienį, vasario 26 d., LITEXPO parodų centre: nuo 12 val. III salės foje turėsiu galimybę bendrauti su mugės lankytojais, kuriems mielai padovanosiu naujausią žurnalo "Apžvalga" numerį bei knygą "Apie tautą ir jos valstybę". 14 val. dalyvausiu O. Poliakovo knygos "Indoeuropiečių kalbų ir kultūrų stebuklai: lietuvių tiltas į indoeuropiečių pasaulį" pristatyme (Vilniaus universiteto stende). Iki susitikimo!

2016-02-16 | Vasario 16-oji

Sveikinu visus Vasario 16-osios proga

2016-02-15 | Pasaulio jaunimo dienos

Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo iniciatyva Pasaulinės jaunimo dienos pirmą kartą įvyko 1986-aisias. Todėl simboliška, jog šventė minint 30-ąjį jubiliejų įvyks šventojo popiežiaus gimtinėje - Lenkijoje. Bernardinų jaunimo centras jau pradėjo aktyviai ruoštis Pasaulio jaunimo dienoms. Tai - ypatingas renginys, padedantis jauniems žmonėms pajusti krikščionišką vienybę ir suprasti, jog šiandieniniame pasaulyje prasminga liudyti tikėjimą, vadovautis krikščioniškomis vertybėmis. Svarbu, kad kuo daugiau mūsų jaunimo turėtų galimybę dalyvauti milijonus sutraukiančioje piligriminėje kelionėje. Todėl džiaugiuosi galėjęs paremti centro veiklą, kad kelionė į Krokuvą būtų ne tik smagus nuotykis, bet ir prasminga dvasinė kelionė.

2016-02-12 | Konferencija „Pabėgėlių krizė: problemos ir galimybės Europoje ir Lietuvoje“

Šiandien dalyvavau Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje surengtoje konferencijoje „Pabėgėlių krizė: problemos ir galimybės Europoje ir Lietuvoje“. Sirija ir Irakas – tai dvi juodosios skylės, kurių susidūrimas kelia destrukcinius procesus ne tik regione, bet ir Europos Sąjungos viduje. ES vyriausybėms nerandant recepto bei politinės lyderystės spręsti konfliktą Artimuosiuose Rytuose, augantys migracijos mastai skaldo Vakarų visuomenes ir stiprina radikalias jėgas. Mums tai svarbu todėl, kad ES susiskaldymas ypač naudingas didžiausiam mūsų regiono geopolitiniam iššūkiui – Kremliaus režimui.

2016-01-27 | Europos Parlamente buvo rodomas islandų filmas apie Baltijos valstybių nepriklausomybę „Tie, kurie išdrįsta“

Vakar Europos Parlamente vyko dokumentinio filmo apie Baltijos valstybių nepriklausomybę „Tie, kurie išdrįsta“ peržiūra. Filmo autorius - islandų režisierius Oulavas Rioginvaldsonas (Ólafur Rögnvaldsson). Filmo pristatyme dalyvavo buvęs Islandijos užsienio reikalų ministras Jónas Baldvinas Hannibalssonas, aktyvus Baltijos valstybių nepriklausomybės siekio rėmėjas 1990-aisiais. Po filmo prisiminimais dalijosi ir su dalyviais diskutavo renginio iniciatoriai europarlamentarai Sandra Kalniete (Latvija), Marju Lauristin (Estija) ir Algirdas Saudargas. “Šis filmas apie tai, kaip svarbu turėti drąsių draugų”, - apibendrino A. Saudargas. “Labai džiaugiuosi, kad mes turėjome ne tik drąsų draugą J. B. Hannibalssoną, bet ir visos islandų tautos užnugarį”. "Islandija nors ir maža valstybė, nepabūgo tarptautinėj arenoj užtarti Baltijos šalių nepriklausomybės siekio. Daugelis tokį Baltijos šalių palaikymą vadino avantiūrizmu, tačiau po kiek laiko visi prisijungė prie to "avantiūristų" klubo", – savo prisiminimais dalinosi J. B Hanibalssonnas. Parlamentaras A. Saudargas priminė, kad neseniai Lietuvoje šventėme Laisvės gynėjų dieną, 25-erių metų jubiliejų nuo pergalės prieš sovietų kariuomenę, ir pagerbėme sausio 13-osios žuvusiųjų atminimą. "Šių didvyrių auka leido visom trims tautoms išsivaduoti, privalome to neužmiršti", - akcentavo jis.

2016-01-18 | Per kruvinąjį sausį A. Saudargui buvo pavesta ypatinga misija

Nežinomybė, daugybė sužeistųjų ir slegianti tuštuma – toks buvo 1991-ųjų sausio 13-osios rytas Lietuvoje. Tačiau ir tada valstybės gyvenimas nesustojo, institucijos dirbo, parlamentas posėdžiavo, vyriausybė priiminėjo sprendimus. Tiesa, be užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo. Sausio 12-osios naktį per Brestą jis išvyko į Varšuvą. Jis turėjo ypatingą užduotį – sukurti vyriausybę tremtyje, jei atsitiktų taip, kad sovietams pavyktų nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Prisiminimais apie tuometinius įvykius A. Saudargas pasidalijo su LRT „Savaite“.

2015-12-05 | Diskusija energetinio saugumo klausimais

Vakar, Lenkijos atstovybės Briuselyje kvietimu, turėjau galimybę įdomiai padiskutuoti su įvairių šalių diplomatais ir energetikos ekspertais. Konferencijos metu apžvelgiau Energetikos politikos strategines gaires ir jų svarbą Baltijos jūros regione. Galime tik didžiuoti, kad Baltijos regionas dažnai minimas, kaip regioninio bendradarbiavimo energetikoje pavyzdys, kurio sėkmingą modelį norima įdiegti ir kituose regionuose. Šio bendradarbiavimo rezultatai akivaizdūs, jau kitą savaitę bus iškilmingai įjungiamos strateginės energetikos saugumui jungtys su Lenkija „LitPol Link“ ir Švedija „NordBalt“. Kalbėdamas pabrėžiau, kad Europos vaidmuo yra ypatingai svarbus sprendžiant ekonomiškai nepagrįstų, bet pridėtinę vertę energetiniam saugumui turinčių projektų įgyvendinimą. Konferencijos metu buvo diskutuojamas ir Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais klausimas. Džiaugiuos, kad nei Europos Komisija, nei kaimynai Lenkai nebekvestionuoja sinchronizacijos reikalingumo, nors techninių ir finansinių klausimų vis dar yra."

2015-12-03 | Susitikimas su moksleiviais

Šią savaitę džiaugiuosi susitikęs su dešimtokų iš Anykščių Jono Biliūno gimnazijos grupe, kurie rugsėjo 25 d. laimėjo Europos kalbų dienai skirto protų kovų "Kalbų labirintas 2015" konkursą. Nugalėtojus pasikviečiau praleisti dvi dienas Briuselyje. Buvo įdomu su jaunuoliais ir jų mokytojais aptarti darbo Europos parlamente ypatumus, aktualijas ir daugiakalbystės kaip vienos iš didžiausių Europos vertybių svarbą. O taip pat padiskutuoti su moksleiviais apie jų studijuojamas kalbas, pasiruošimo konkursui procesą, pamatyti moksleivių kurtą trumpametražį filmą, kuris garantavo dalyviams vietą finale. Moksleiviai turėjo progą susipažinti su žymiomis Belgijos sostinės vietomis, aplankyti Parlamentariumą.

2015-12-01 | Jaunimo renginys

Džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie perspektyvaus Lietuvos jaunimo motyvacijos veikti, stengtis ir tobulėti ne tik savo, bet ir Tėvynės labui. Lapkričio 25-29 dienomis šie septyni Užupio gimnazijos moksleiviai dalyvavo MUN (Model United Nations) programoje Siegene, Vokietijoje, kurioje jaunimas iš įvairių pasaulio šalių svarsto globalias socialines ir ekonomines problemas bei kartu ieško sprendimų joms. MUN prisideda prie augančio pasaulio ateities lyderių tinklo, tad svarbu, jog jame dalyvautų ir kuo daugiau mūsų piliečių.

2015-11-12 | Tarp Europos energetikos politikos prioritetų - Baltijos šalių sinchronizacija su kontinentine Europa

Vakar Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas patvirtino du Europos energetikos politikai labai svarbius dokumentus, dėl elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 10 proc. tikslinio rodiklio ir dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo. A. Saudargas, kuris yra šio komiteto narys, po balsavimo pasidžiaugė, kad priimtuose pranešimuose buvo įtrauktos ir jo pateiktos pataisos dėl Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa ir elektros sistemų kibernetinio saugumo. "Sinchronizacija yra vienas iš pagrindinių Lietuvos prioritetų energetikos politikoje, todėl aiškus šio tikslo įtraukimas į strateginius Europos sąjungos dokumentus yra ypatingai svarbus", teigė europarlamentaras. "Europos Energetinė sąjunga per koordinuotą energetikos politiką padės užtikrinti valstybių energetinį saugumą, efektyvų energijos vidaus rinkos veikimą ir ilgalaikių tikslų energetikos srityje įgyvendinimą"- pabrėžė Saudargas, ir pridūrė, kad daugiau tikro solidarumo energetikos politikoje turės teigiamą poveikį visai Europos ekonomikai - "Tikiuosi sėkmingo šių dokumentų priėmimo ir plenarinėje sesijoje gruodžio mėnesį.

2015-11-02 | Renginys Signatarų namuose

Šį ketvirtadienį 17.30 val. Signatarų namuose prisiminsime tragiškai žuvusį laisvės šauklį Mindaugą Tomonį. Kviečiu dalyvauti !

2015-09-21 | Educatio

Prieš keletą dienų Algirdas Saudargas dalyvavo kasmetiniuose "Educatio" rengiamuose mokymuose jauniesiems Baltarusijos opozicijos atstovams. Jų metu vyko diskusijos apie vertybėmis grįstą politiką, darbą Europos Parlamente ir Europos liaudies partijos frakcijos ideologines nuostatas. Puiku, kad Lietuva išlieka viena svarbiausių valstybių, ugdančių demokratijos ir europietiškos politikos supratimą baltarusių tarpe.

2015-09-17 | Energetika

Noriu pasveikinti Komisiją pristačius naują energetikos srities dokumentų rinkinį. Tai yra svarbus žingsnis Europos energetikos sąjungos įgyvendinimo link. Ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti į Komisijos komunikatą dėl naujo energijos rinkos modelio konsultacijų. Visiškai pritariu, kad yra būtina pertvarkyti ir organizuoti Europos energetikos sistemą taip, kad galėtume veiksmingai įgyvendinti perėjimą prie tvarios ir į vartotoją orientuotos energetikos. Komisijos dokumentas puikiai atspindi naujus iššūkius ir sritis, kuriuose reikalingi pokyčiai, tačiau pasigendu sąsajų ir sinergijos su Europos skaitmeninės rinkos strategija. Elektros energijos sistemoje ir rinkose informacinės ir ryšių technologijos užima vis svarbesnį vaidmenį, tiek energijos gamyboje, perdavimo tinkluose, tiek namų ūkiuose naudojant pažangiuosius skaitiklius. Todėl kviečiu Komisiją skirti didesnį dėmesį priemonėms ir veiksmams reikalingiems energijos sistemų saugumui užtikrinti, kibernetinių grėsmių įvertinimui, prevencijai ir kovai.

2015-09-11 | Algirdo Saudargo pareiškimas dėl žmogaus teisių padėties Rusijoje

Kaip niekad didelis šiurkščių žmogaus teisių bei teisinės valstybės principų pažeidimų skaičius Rusijoje tik patvirtina nerimą keliantį įsitvirtinančio nedemokratinio režimo faktą. Šie Rusijos veiksmai yra nukreipti ne tik prieš pačios Rusijos, bet ir prieš kitų šalių piliečius. Tokio elgesio pavyzdžiais galima laikyti rugpjūčio pabaigoje paskelbtus nuosprendžius ukrainiečių režisieriui Olegui Sencovui bei jo kolegai Aleksandrui Kolčenkai.

2015-09-03 | Stasio Lozoraičio vardo metinė konferencija

Ketvirtadienį Seime vyko Rytų Europos studijų centro organizuota Stasio Lozoraičio vardo metinė konferencija, skirta aptarti Lietuvos užsienio politikos raidą bei viziją. Konferencijoje dalyvavo nemažai žinomų Lietuvos politikų, diplomatų, apžvalgininkų.

2015-09-03 | Stasio Lozoraičio vardo metinė konferencija

Ketvirtadienį Seime vyko Rytų Europos studijų centro organizuota Stasio Lozoraičio vardo metinė konferencija, skirta aptarti Lietuvos užsienio politikos raidą bei viziją. Konferencijoje dalyvavo nemažai žinomų Lietuvos politikų, diplomatų, apžvalgininkų.

2015-08-31 | Sveikinimas Rugsėjo 1-osios proga

Šią dieną norėčiau visus Lietuvos moksleivius, studentus, pedagogus pasveikinti su Mokslo ir žinių diena. Rugsėjo 1-oji – tai diena, svarbi kiekvienam iš mūsų. Šią dieną tūkstančiai Lietuvos vaikų įžengia į naują gyvenimo etapą, pradėdami ilgą kelią žinių ir gyvenimiškos brandos link. Tuo tarpu tūkstančiai studentų pasitinka šią dieną kaip naujo gyvenimo etapo, reiškiančio užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą, link. Nors daugeliui suaugusių žmonių šie gyvenimo etapai jau tolimoje praeityje, tačiau manau, jog būtent Rugsėjo 1-ąją mes prisimename mokyklos bei studijų laikus, jaunystę, o tuo pačiu ir savo mokytojus, padėjusius mums ne tik įgyti naudingų žinių, bet ir padėjusiems mums bręsti kaip asmenybėms.

2015-08-23 | Akademinio jaunimo vasaros stovykla - seminaras

Ką tik baigėsi akademinio jaunimo vasaros stovykla-seminaras vienoje iš svarbiausių partizaninio pasipriešinimo vietų. Balandiškio kaime 1949 m. vasario 8-9 dienomis vyko pasirengiamieji posėdžiai prieš svarbų Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vadų susitikimą Minaičiuose, kur vasario 16-ąją buvo paskelbta svarbi mūsų tautos apsisprendimo priešintis okupacijai deklaracija. Jaunimas visą praėjusią savaitę gilinosi į miško brolių veiklą ne tik teoriškai, bet ir praktiškai keliaudami laisvės kovos takais. Algirdas Saudargas džiaugiasi galėjęs prisidėti prie šios puikios istorinei atminčiai skirtos jaunimo iniciatyvos

2015-08-06 | Karlagas 2015

Rugpjūčio pradžioje į Lietuvą grįžo Algirdo Saudargo remiamos ekspedijos „Karlagas 2015“ dalyviai. Jos dalyviai savaitę viešėjo Kazachstane ir turėjo puikią galimybę aplankyti svarbias istorines vietas bei susipažinti su šiuolaikinio Kazachstano tikrove.

2015-07-02 | „Nordstream“ griauna Europos vienybę energetikoje

Europos energetinio saugumo klausimas pirmą kartą buvo iškeltas po 2009 Rusijos - Ukrainos dujų krizės, kurios metu buvo sutrikęs dujų tiekimas į Europa. ES, norėdama išvengti tokių situacijų ateityje, priėmė dujų saugumo reglamentą, kuris numatė įvairias priemones Europos energetiniam saugumui stiprinti: dujų rezervus, tinklų plėtimą, galimybę nukreipti dujų srautą abiem kryptim, raginimus įvairinti dujų transportavimo maršrutus ir tiekimo šaltinius.

2015-05-28 | Europos energetinė sąjunga

Šiandien Algirdas Saudargas dalyvavo Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto posėdyje, kuriame buvo tęsiamos diskusijos dėl vasario mėnesį Komisijos pristatyto komunikato dėl Europos energetinės sąjungos sukūrimo. Diskusijų metu buvo pabrėžta, kad energetinė sąjunga turi skirti didesnį dėmesį pramonės konkurencingumo užtikrinimui, infrastruktūros vystymui bei tvarios energijos plėtrai. Daugelis parlamentarų taip pat pabrėžė jau esamų teisės aktų energetikos srityje efektyvaus įgyvendinimo svarbą. Energetinis saugumas, dėl kurio neseniai komitete buvo priimtas A.Saudargo pranešimas, yra vienas iš svarbiausių energetinės sąjungos aspektų.

2015-05-07 | A. Saudargas: Energetinis saugumas – vienas svarbiausių ES prioritetų

Šiandien Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas patvirtino Europos Parlamento nario Algirdo Saudargo parengtą pasiūlymą dėl Europos energetikos saugumo strategijos, kuriame numatoma gerinti energetinio saugumo sistemą. "Mums labai svarbu nustatyti aiškią Europos energetikos politiką, taigi šio pranešimo tikslas yra nustatyti pagrindines sritis, kur reikėtų imtis veiksmų Europos lygiu, siekiant užtikrinti mūsų energetikos saugumą. Turime užtikrinti stabilumą ir numatomumą privatiems investuotojams ir paruošti dirvą būsimiems dideliems energetikos projektams ir perėjimui prie naujo energetikos modelio ", - sakė Saudargas.

2015-04-08 | Algirdas Saudargas apie šviesaus atminimo Algirdą Patacką

Šiandien prie Tavo kapo, Algi, noriu dar kartą pasikalbėti su Tavimi apie Lietuvą, kurią Tu pakeitei. Per tuos dešimtmečius, nuo mūsų pirmojo susitikimo daug kas pasikeitė, labai daug kas. Lietuva tapo laisvesnė, gražesnė, saugesnė. Tu prisidėjai prie tų pokyčių, bet ne apie juos noriu kalbėti. Noriu pakalbėti apie Lietuvą, kurią Tu pakeitei mumyse. Užsibuvę svečioje šalyje, pajuntame skausmingą namų ilgesį. Prancūzai jį vadina graikišku žodžiu nostalgija. Sugrįžę malšiname tą ilgesį Tėviškės vaizdais, gimtosios kalbos garsais, artimųjų prisilietimu. Tu neleidai mums apsibūti namie ir privertei ieškoti Lietuvos savo viduje, gelmėje prie būties šaknų. Tu vedei mus vidun, gilyn Vidijos takais į sielos gelmėse slypinčią protėvių sengirę ir palikai mus ten tamsoje ir tyloje. Taip, ten tylu ir tamsu, bet netuščia. Ten verdẽnė būties šaknį gaivina, paparčio žiedas glūdi. Kaip sakė poetas: Ir žodžiai žydėdami gieda, ir mintys verdenėmis alda. Tu kvietei mus Oskaro Milašiaus žodžiais: Ateikit! Mintimis nuvesiu jus į keistą, ūkanotą, dulsvą, šnarantį kraštą... Tai Lietuva, kuri nepažino ištaigingo brandos liūdesio. Kurie išgirdo, paklausė ir sėmė iš to nesibaigiančio kūrybos šaltinio, tapo amžinais Lietuvos skolininkais. Tu pakeitei Lietuvą mumyse. Nebegana vaizdų ir dainų, skausmingas ilgesys traukia gelmėn. Algi, Tu amžinasis Lietuvos skolininke. Kiek kartų Tave susitikdavau, visuomet susirūpinęs skubėjai kokią nors skolą Lietuvai grąžinti. Ieškojai jos ir sielos gelmėse, ir tolimose galindijose, o skola tik augo. Mes pasilenksime prie žemės ir pakelsime Tavo skolą kartu su tuo žemės grumstu prie Tavo kapo. O Tu dabar pailsėk ramumoje.

2015-03-26 | Diskusija valstybingumo raidos tematika su trimis Nepriklausomybės Akto signatarais

Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio proga Algirdas Saudargas kartu su dar dviem signatarais Europos Komisijos nariu Vyteniu Andriukaičiu bei ES Teisingumo Teismo teisėju Egidijumi Jarašiūnu dalyvavo diskusijoje Lietuvos valstybingumo raidos tematika Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES. Diskusijoje kalbėta apie Sąjūdžio susikūrimą, Kovo 11-osios, Sausio 13-osios užkulsius bei pirmuosius valstybės savarankiškus žingsnius. Nuo Lietuvos nepriklausomybės akto pasirašymo, pažymėjusio priespaudos pabaigą ir nepriklausomos valstybės pradžią, praėjo jau 25-eri metai. Pasak A.Saudargo, mažai valstybei žengti šiuo keliu buvo nelengva - reikėjo kurti valstybės pamatus, rašyti Konstituciją bei kurti užsienio politikos gaires. Kaip teigė signataras, vis dėlto labiausiai reikia džiaugtis, kad sprendimai buvo priimti laiku, nes tuomet galbūt turėtume jau kitą, ne tokią sėkmingą istoriją. Diskusiją moderavęs Arnoldas Pranckevičius pastebėjo, kad anų laikų dvasią leidžia pajusti šiuo metu vykstatys įvykiai Ukrainoje. Visi trys signatarai pabrėžė, kad kovo 11-oji visada išliks svarbi šventė, primenanti apie laimėtą nepriklausomybę Tėvynei ir iškovotą šviesią ateitį augančioms Lietuvos kartoms.

2015-03-26 | ITRE komitete dėmesys Energetinei sąjungai ir Junkerio planui

Šią savaitę Algirdas Saudargas dalyvavo pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto posėdyje, kuriame didelis dėmesys buvo skirtas energetinei sąjungai. Šis klausimas ypatingai svarbus Algirdui Saudargui, rengiant Europos Parlamento pranešimą dėl Europos energetinio saugumo strategijos.

2015-03-10 | Kovo 11-oji turi simbolizuoti Lietuvos vienybę, o ne susiskaldymą

Kiekviena tauta turi jai reikšmingų datų. Lietuviai – ne išimtis. Kiekvienais metais Kovo 11-ąją minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Kovo 11-oji – neabejotinai viena svarbiausių datų kiekvienam Lietuvos piliečiui, žyminti tautos išsivadavimą iš pusšimtį metų trukusios okupacijos. Deja, neretai tenka girdėti žodžius „Ne už tokią Lietuvą mes kovojome“, „Ir vis dėlto sovietmečiu gyventi buvo geriau“. Nemanau, kad tie, kurie taip kalba, daro tai nuoširdžiai žavėdamiesi sovietiniu režimu (nors tokių žmonių, reikia pripažinti, vis dar yra, nors ir gerokai mažiau nei prieš 20, 15 ar 10 metų). Kur kas daugiau tokių, kurie iš tiesų smerkia okupacinį režimą, vertina Lietuvos Laisvę, tik dėl posovietinės transformacijos klaidų yra nusivylę šiandieninės Lietuvos realijomis.

2015-02-18 | Vilniaus knygų mugė

Gerbiami bendražygiai, Vasario 20 d. (penktadienį) 15-16 val. Vilniaus Knygų mugėje, Litexpo parodų rūmuose, Europos Parlamento Informacijos biuro stende (3-iosios salės fojė, prieš rūbinę, stendo numeris 3.F01) bus pristatoma Algirdo Saudargo knyga „Apie tautą ir jos valstybę“. Maloniai kviečiame dalyvauti.

2015-01-21 | Europos energetinio saugumo strategijos projektas.

2015 m. sausio 21 d. Europos Parlamente (EP) vykusiame Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto posėdyje buvo svarstomas EP pranešimo dėl Europos energetinio saugumo strategijos projektas. EP pranešimo dėl Europos energetinio saugumo strategijos rengėjas Algirdas Saudargas pristatydamas pranešimo projektą, sakė, jog pirmoji pranešimo dalis yra skirta šiuo metu kuriamai Europos energetikos sąjungai, o kitose pranešimo dalyse išskiriami vidaus bei išorės Europos Sąjungos (ES) energetinio saugumo aspektai.

2015-01-20 | Algirdas Saudargas: energetikos sektoriuje ES turi kalbėti vienu balsu

Sausio 20 d. Europos Parlamento (EP) narys Algirdas Saudargas dalyvavo Briuselyje vykusiuose viešuose debatuose dėl Europos Sąjungos (ES) energetikos saugumo politikos. "PubAffairs Bruxelles" organizacijos iniciatyva surengtame renginyje, kuriame taip pat dalyvavo EP nariai, Europos Komisijos (EK) ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, didžiausias dėmesys buvo skirtas ateities iššūkiams energetikos sektoriuje ir (ES) politikos krypties šiame sektoriuje analizei.

2015-01-15 | ES turėtų būti aktyvesnė sprendžiant Ukrainos problemas

"Europos Sąjunga turėtų būti pasiruošusi duoti stiprų ir principingą atsaką į krizę Ukrainoje, kurią sukėlė agresyvūs Rusijos veiksmai. Šiuo klausimu ES dirba daug, bet vis dar nepakankamai. Dažnai dirbame per mažai, svarbus sprendimus priimame per vėlai, stokojame principingumo. Kol kas mes nublankstame prieš tokias organizacijas kaip Jungtinės Tautos, Raudonasis Kryžius, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, taip pat prieš kai kurias pavienes ES nares. Be to, ES trūksta ryžto vadinti dalykus tikrais jų vardais: karą - karu, terorizmą - terorizmu" - teigė Jacek Saryusz-Wolski, Europos liaudies partijos vicepirmininkas užsienio reikalams ir derybininkas Rezoliucijai dėl įvykių Ukrainoje bei ES pozicijos Rusijos klausimu.

2014-12-27 | Mirė buvęs Belgijos ministras pirmininkas

Šių metų gruodžio 26 d., eidamas 93 metus, mirė buvęs Belgijos ministras pirmininkas, vienas Europos liaudies partijos steigėjų ir pirmasis jos prezidentas Leo Tindemans. ELP atstovai reiškia užuojautą dėl politiko mirties.

2014-12-24 | Sveikiname sulaukus Šventų Kalėdų

Sveikiname sulaukus Šventų Kalėdų. Linkime Jums jaukių ir prasmingų akimirkų su artimais žmonėmis, visų Jūsų svajonių išsipildymo.

2014-12-18 | ES ir Gruzijos Asociacijos sutartis

Gruodžio 18 d. Europos Parlamentas pritarė Europos Sąjungos ir Gruzijos Asociacijos sutarčiai, kuri leis sustiprinti abipusius ekonominius ryšius bei užtikrins abipusį rinkų atvėrimą.

2014-12-09 | Algirdas Saudargas

Įvertinusi susiklosčiusią situaciją Ukrainoje, 2014 kovo 21 d. Europos Vadovų Taryba pateikė išvadas, kuriose įpareigojo Europos Komisiją nuodugniai įvertinti energetinio saugumo padėtį Europoje. Atsižvelgdama į tai, šių metų gegužę Komisija išleido komunikatą dėl Europos energetinio saugumo strategijos, kurį Europos Parlamentas nusprendė įvertinti ir pateikti savo siūlymus dėl naujų ar esamų nuostatų.

2014-12-09 | Algirdas Saudargas: Rusija nebegali būti traktuojama kaip patikima partnerė

Įvertinusi susiklosčiusią situaciją Ukrainoje, 2014 kovo 21 d. Europos Vadovų Taryba pateikė išvadas, kuriose įpareigojo Europos Komisiją nuodugniai įvertinti energetinio saugumo padėtį Europoje. Atsižvelgdama į tai, šių metų gegužę Komisija išleido komunikatą dėl Europos energetinio saugumo strategijos, kurį Europos Parlamentas nusprendė įvertinti ir pateikti savo siūlymus dėl naujų ar esamų nuostatų.

2014-11-25 | Popiežiaus vizitas

Antradienį Europos Parlamento rūmuose Strasbūre lankėsi Popiežius Pranciškus. Jis ragino europiečius nepamiršti pamatinių Europos vertybių. Popiežius priminė, kad žmogaus orumas, o ne tik pilietiškumas ar ekonominiai interesai, buvo esminė vertybė, vardan kurios po Antrojo pasaulinio karo Europa buvo pradėta vienyti. Katalikų bažnyčios vadovas ragino Europos Sąjungą skirti daugiau dėmesio šeimai, dvasiniam švietimui, žmogaus orumui darbe, aplinkosaugai, kovai su maisto švaistymu bei imigracijos problemoms. „Negalime leisti, kad Viduržemio jūra taptu didžiulėmis kapinėmis“, – pažymėjo Popiežius Pranciškus. Baigdamas savo kalbą, jis paragino kurti tokią Europą, kuri visų pirma remtųsi ne ekonomika, o žmogaus orumu ir prigimtinėmis vertybėmis.

2014-11-18 | Energetinis saugumas

Algirdas Saudargas dalyvavo viename iš "Gas week" renginių Europos Parlamente - debatuose apie dujų infrastruktūrą ES energetinio saugumo kontekste. Kartu su kolege iš Rumunijos Adina Valean, Energetikos komisaru Miguel Arias Canete ir atstovais iš dujų sektoriaus A. Saudargas diskutavo apie Europos dujų rinką ir galimybes pagerinti dujų infrastruktūrą siekiant išvengti tiekimo sutrikimų. Nors visi diskusijos dalyviai sutiko, jog dujos išlieka pagrindiniu energetikos šaltiniu, kai kurie privataus sektoriaus atstovai kol kas linkę Rusiją laikyti patikima partnere Europai

2014-11-06 | ES reikalingi ilgalaikiai sprendimai siekiant energetinio saugumo

Lapkričio 5 dieną Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete vyko klausymai "ES energetinio saugumo strategija vidaus energijos rinkos sąlygomis", kurie buvo surengti EP nario Algirdo Saudargo rengiamo pranešimo pagrindu.

2014-10-27 | Rinkimai Ukrainoje

Sekmadienį vykusius Ukrainos parlamento rinkimus laimėjo provakarietiškos jėgos. Daugiausia balsų surinko premjero Arkadijaus Jaceniuko Liaudies frontas, antroje vietoje liko prezidento Piotro Porošenkos blokas. Toliau rikiuojasi "Savipagalbos" susivienijimas, Opozicijos blokas, Radikalų partija bei "Tėvynės susivienijimas. Kitos partijos į parlamentą nepateko. Rinkimų rezultatai rodo aiškų ukrainiečių apsisprendimą siekti glaudesnio bendradarbiavimo su Vakarų šalimis

2014-10-23 | ES parama Ukrainai

Europos Parlamentas didele balsų persvara nusprendė liberalizuoti prekybą su Ukraina, panaikinant muitus Ukrainoje pagamintoms prekėms. Taip tikimasi ekonomiškai padėti sunkius laikus išgyvenančiai Ukrainai. Balsavimo metu šiam siūlymui pritarė 497 EP nariai, 78 balsavo prieš, 56 susilaikė

2014-10-15 | Susitikimas su Energetikos komisaru

Šių metų spalio 14 d. ELP frakcijos Euronest ir kaimynystės darbo grupės nariai susitiko su Energetikos komisaru Günther H. Oettinger. EP narių kvietimu į posėdį atvykęs komisaras apžvelgė susiklosčiusią situaciją Ukrainoje energetikos srityje. Dėl energetikos buvo išsakyta nemažai nuogąstavimų, tačiau komisaras išskyrė keletą, jo manymu, svarbiausių aspektų.

2014-09-29 | Komisarų klausymai

Rugsėjo 29-spalio 8 dienomis vyks komisarų klausymai. A. Saudargas, kaip Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos bei Kultūros ir švietimo komitetų narys, dalyvaus šių komisarų-kandidatų klausymuose:

2014-09-26 | Energetinio saugumo strategija

Šių metų gegužę Europos Komisija išleido komunikatą dėl Europos energetinio saugumo strategijos, kurį Europos Parlamentas nusprendė įvertinti ir pateikti savo siūlymus dėl naujų ar esamų nuostatų. Visa tai suguls į atskirą Europos Parlamento pranešimą, kurį parengti Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komitetas patikėjo europarlamentarui Algirdui Saudargui, šiame komitete dirbančiam jau antrą kadenciją

2014-09-24 | Bioetika

Algirdas Saudargas prisijungė prie Europos Parlamente įkurtos grupės, kurios tikslas - siekti suderinti pažangą medicinos srityje su moraliniais principais. Bus svarstomi aktualūs klausimai, tokie kaip organų donorystė, klonavimas ir su jais susijusios etinės problemos.

2014-09-20 | Jaunųjų lituanistų stovykla

Algirdas Saudargas dalyvavo jaunųjų lituanistų surengtoje mokslinėje stovykloje Nidoje. Konferencijos metu Europos Parlamento narys skaitė pranešimą apie kalbos svarbą šiuolaikinio pasaulio pažinime. Kultūrinėje programoje didelis dėmesys skirtas šiuolaikinei kultūrai, žiniasklaidos vaidmeniui visuomenės vertybių formavime, daugeliui kitų aktualių temų. Savo pranešimus taip skaitė Lietuvių kalbos instituto direktorė Jolanta Zabarskaitė, režisierius Jonas Ohman ir kiti.

2014-09-19 | Lietuvos-Vengrijos forumo iniciatorių laiškas Viktorui Orbanui

Pastaruosius mėnesius dėl savo pareiškimų apie įvykius Ukrainoje didelio dėmesio sulaukia Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Šis politikas ilgus metus pasižymėjo principinga pozicija komunistinių bei nacistinių nusikaltimų vertinimo klausimais, akcentavo krikščioniškos moralės bei valstybingumo idealus. Deja, šiandien pastebimos priešingos tendencijos - V. Orbanas kritikuoja ES sankcijas Rusijai, smerkia Baltijos šalis dėl jų griežtos laikysenos Rusijos atžvilgiu. Reaguodami į Vengrijos premjero žodžius, Lietuvos-Vengrijos forumo iniciatoriai parašė atvirą laišką, kuriame pasmerkė V. Orbano elgesį. Kviečiame susipažinti su šiuo laišku http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-09-08-atviras-lietuvos-vengrijos-forumo-iniciatoriu-ir-dalyviu-laiskas-vengrijos-ministrui-pirmininkui-v-orbanui/121592

2014-09-15 | Plenarinė sesija

Rugsėjo 15 - 18 dienomis Europos Parlamente vyko plenarinė sesija. Jos metu EP pritarė ES ir Ukrainos asociacijos sutarčiai. Sesijos metu taip pat buvo svarstomi ir kiti aktualūs klausimai.

2014-09-14 | ES - Rusijos santykiai

Europos Parlamente (EP) vyksta diskusijos apie situaciją Ukrainoje. Prieš ratifikuojant ES - Ukrainos asociacijos sutartį, EP užsienio reikalų komiteto pirmininkas Elmar Brok perspėjo apie galimą tolesnę Rusijos teritorinę ekspansiją