AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Energetika

Energetikos sektoriuje Europos Sąjungai iškilo rimtų sunkumų, susijusių su tvarumu, šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, energijos tiekimo saugumu ir energetikos vidaus rinkos konkurencingumu. ELP frakcijos nuomone, Europos energetikos politika yra veiksmingiausias šių visoms valstybėms narėms iškilusių sunkumų sprendimo būdas.

Kadangi energija ir vartotojams, ir įmonėms yra svarbi kasdienio gyvenimo dalis, ELP frakcija gina tris svarbiausius pagrindinius principus:

• konkurencingumą - kad sukūrus išties konkurencingą energetikos vidaus rinką, didėtų Europos energijos tinklų veiksmingumas;
• tvarumą - kad skatinant atsinaujinančiųjų energijos šaltinių ir efektyvų energijos vartojimą būtų aktyviai kovojama su klimato kaita;
• energijos tiekimo saugumą - kad būtų geriau koordinuojamas ES energijos tiekimas ir jos paklausa tarptautiniu mastu.

 

Komitetas yra atsakingas už:

1. Sąjungos pramonės politiką ir naujų technologijų taikymą, įskaitant mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) taikomas priemones;


2. Sąjungos mokslinių tyrimų politiką, įskaitant tyrimų rezultatų panaudojimą ir skleidimą;

 

3. kosmoso politiką;

 

4. Jungtinių tyrimų centrą (JRC), Centrinį branduolinių matavimų biurą, taip pat JET, ITER ir kitus projektus šioje srityje;


5. su energetikos politika susijusias Bendrijos priemones, energijos tiekimo patikimumą ir energijos sąnaudų efektyvumą, įskaitant transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą energetikos infrastruktūrų srityje;


6. ,,Euratomo" sutartį ir Euratomo tiekimo agentūrą, branduolinę saugą, eksploatacijos nutraukimą bei atliekų šalinimą branduoliniame sektoriuje;


7. informacinę visuomenę ir informacines technologijas, įskaitant transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą telekomunikacijų infrastruktūrų srityse.

 

Norėdami daugiau sužinoti apie šį komitetą - spauskite čia!