AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

Plenarinė sesija Strasbūre: Europos Parlamento pirmininko rinkimai, Danijos pirmininkavimas bei politinės kontraversijos Vengrijoje

2012-01-19

Sausio 16-19 dienomis Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre vyko rinkimai į Europos Parlamento pirmininko, jo pavaduotojų ir kvestorių vietas. Sausio 17 dieną iš trijų kandidatų (Martinas Shulzas, Diana Wallis ir Nirj Deva), iškėlusių savo kandidatūrą į EP Pirmininko postą, slapto balsavimo metu buvo išrinktas vokietis Martinas Schulzas iš Socialistų ir demokratų aljanso frakcijos. Jis pakeitė iki šiol EP vadovavusį Jerzy Buzek. M. Schulzas Parlamentui vadovaus iki 2014 m. birželio mėnesio. Sausio 18 d. buvo išrinkti 14 EP pirmininko pavaduotojų ir 5 kvestoriai, kurie kartu su EP pirmininku sudaro Parlamento Biurą. Biuras nustato Parlamento vidaus taisykles, rengia preliminarų EP biudžeto projektą, taip pat sprendžia administracinius bei organizacinius reikalus.


Sausio 18 dieną Europos Parlamente Strasbūre vykusio balsavimo metu didele balsų dauguma buvo priimtas bendras rezoliucijos pasiūlymas dėl Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2011 m. gruodžio 8-9 d.) išvadų dėl tarptautinio susitarimo dėl fiskalinio stabilumo sąjungos projekto. Šioje rezoliucijoje išreiškiama abejonė, ar reikia tokio tarpvyriausybinio susitarimo, kurio daugelį pagrindinių tikslų būtų galima geriau ir veiksmingiau pasiekti taikant priemones pagal ES teisę, siekiant skubiai reaguoti į esamą krizę. Tačiau kartu pabrėžiama, kad Europos Parlamentas yra pasirengęs toliau ieškoti konstruktyvaus sprendimo. Rezoliucijoje akcentuojama, kad tik Bendrijos metodo naudojimas gali išvystyti pinigų sąjungą į tikrą ekonominę ir fiskalinę sąjungą.

 

Plenarinėje sesijoje Danijos ministrė pirmininkė Helle Thorning-Schmidt pristatė Danijos pirmininkavimo ES Tarybai programą. Pristatymo metu buvo pabrėžtos keturios Danijos vyriausybės prioritetinės sritys: ekonomika, augimas, aplinka ir saugumas. ES Tarybai pirmininkaujanti Danija turės įgyvendinti gruodį priimtus Europos Vadovų Tarybos sprendimus dėl fiskalinės drausmės sugriežtinimo ir ekonomikos stabilizavimo. Kitas svarbus uždavinys - skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Daug dėmesio bus skiriama bendrajai rinkai. Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad vienas svarbiausiu Danijos programos tikslų - tvaraus ekologiško augimo plėtojimas Europoje. Į pirmininkavimo programą taip pat įtrauktas ES išorės sienų valdymo gerinimas bei bendros Europos prieglobsčio sistemos rengimo klausimas. Danija įsipareigojo toliau tęsti stojimo derybas su Islandija ir Turkija, pradėti su Juodkalnija ir baigti derybas dėl Serbijos kandidatūros.

 

Kitas svarbus plenarinėje sesijoje svarstytas klausimas, sukėlęs daug diskusijų tarp europarlamentarų - naujoji Vengrijos Konstitucija, įsigaliojusi nuo šių metų sausio 1 dienos. Ši Konstitucija pakeitė dar 1949 m. komunistinio režimo valdymo metais priimtą Konstituciją ir taip nutraukė ryšį su okupacinio režimo palikimu. Pasak Konstitucijos kritikų, naujuoju pagrindiniu įstatymu suvaržomos Konstitucinio Teismo galios, taip pat kyla grėsmė žiniasklaidos pliuralizmui, baigiasi teismų nepriklausomybė bei bus apribota centrinio banko nepriklausomybė. Kritikuojamos nuostatos Konstitucijoje, kurios santuoką apibrėžia kaip vyro ir moters sąjungą, o gyvenimo pradžia vadinamas apvaisinimo momentas. Diskusijoje dalyvavęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas buvo kaltinamas demokratijos varžymu ir autoritariniu valdymu. Premjeras, argumentuodamas savo vyriausybės sprendimus, teigė, jog gina krikščioniškąsias ir šeimos vertybes. Diskusijų pabaigoje V. Orbanas pažadėjo atsižvelgti į Europos Komisijos pateiktas pastabas trijose srityse: centrinio banko, teisminės valdžios ir duomenų apsaugos nepriklausomumo, ir  taip prisitaikyti prie ES teisės aktų..


atgal..