AR ŽINAI, KAD...

Europos Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento veiklai, pirmininkauja plenariniams posėdžiams ir tvirtina biudžetą. Jis atstovauja Parlamentui, palaikančiam išorės ryšius ir ryšius su kitomis Bendrijos institucijomis.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

2013 -ieji - Europos piliečių metai

2012-02-28

Vasario 28 dieną Konstitucinių reikalų komitete, kurio narys yra Algirdas Saudargas, buvo diskutuojamas nuomonės projektas dėl Europos piliečių metų (2013 m.).


Europos piliečių metų tikslas - sudaryti palankesnes sąlygas Europos Sąjungos piliečiams naudotis teise laisvai judėti ir gyventi visoje ES, užtikrinant, kad jie galėtų lengvai susipažinti su informacija apie savo teises. Taip pat siekiama skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą, formuojant ES politiką, bei skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo teisės poveikį ir teikiamas galimybes.

Nuomonės projekte pažymima, kad iniciatyvoje dėl Europos piliečių metų nereikėtų sutelkti viso dėmesio tik į piliečių informavimą apie jų teises, ja reikėtų suteikti galimybę ir patiems piliečiams išsakyti jiems nerimą keliančius klausimus bei idėjas, taip pat kokių naujų teisių, jų nuomone, reikėtų. Norint to pasiekti ir užtikrinti, kad metų rezultatai būtų ilgalaikiai, reikia apsvarstyti idėjas kurti Europos pilietinio dialogo struktūrinę sistemą, formuoti visaapimantį požiūrį į pilietiškumą ir įsteigti nuolatines Specialiojo įgaliotinio piliečių dalyvavimo Europos Sąjungos veikloje reikalams pareigas. Jo uždavinys būtų stebėti ir pranešti apie valstybės bei piliečių požiūrį į jų dalyvavimą, formuojant ES politiką, bei teikti pasiūlymus dėl tolesnės pažangos Pranešėjas taip pat pabrėžė, kad siekiant, kad Europos piliečių metų iniciatyva būtų sėkminga, reikėtų įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus, o jaunimas turėtų būti speciali tikslinė grupė.

Balsavimas dėl šio nuomonės projekto Konstitucinių reikalų komitete numatytas kovo 20 dieną.

Europos Sąjungos pilietybė ir su ja susijusios teisės yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos ramsčių. 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje, kuria ragino Europos Komisiją paskelbti 2013 metus Europos pilietybės metais, siekiant suteikti impulsą diskusijoms dėl Europos pilietybės ir informuoti ES piliečius apie jų naujas teises, įgytas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Europos Komisija, minėdama Europos Sąjungos pilietybės sukūrimo dvidešimtmetį 2011 m. rugpjūčio 11 d., kaip atsaką į šį raginimą pasiūlė 2013-uosius paskelbti Europos piliečių metais. Minint Europos piliečių metus 2013 m. visoje ES bus surengta įvairių nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens renginių, konferencijų ir seminarų.


atgal..