AR ŽINAI, KAD...

ES turi teisėkūros institucijas, vykdomąją valdžią ir nepriklausomą teismo organų sistemą, jas papildo ir paremia keletas kitų institucijų ir organų. Sprendimų priėmimo ES taisyklės ir procedūros nustatytos sutartyse. Sąjunga turi savo biudžetą, kad galėtų įgyvendinti savo tikslus.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Palamento narių rinkimų sistemos reforma ir prioritetinės 2012 m. ES biudžeto projekto sritys

2011-04-20

Balandžio 18 - 19 dienomis įvyko Konstitucinių reikalų komiteto posėdžiai, kuriuose buvo aptarta Parlamento narių rinkimų sistemos reforma ir pristatyta Parlamento pozicija dėl 2012 m. biudžeto projekto.


Diskutuojant apie rinkimų reformą buvo pasiūlyta sukurti papildomas 25 Europos Parlamento narių vietas. Papildomi Parlamento nariai būtų renkami iš tarpvalstybinių sąrašų ir taip padidintų Parlamento narių skaičių iki 776. Pranešime numatoma, kad per Europinius rinkimus kiekvienas balsuojantis Europos Sąjungos pilietis gautų du rinkiminius lapus: vieną su nacionaliniu kandidatų sąrašu, o kitą su Europiniu. Taip bus modernizuota Europos rinkimų sistema. Pasak, parlamento pranešėjo šiuo klausimu, A. Duff, reikia sukurti ES lygmens rinkimų komisiją, kuri valdytų, prižiūrėtų rinkimus ir svarstytų skundus pagal tarpvalstybinį sąrašą. Balandžio 19 dieną pranešimas dėl Palamento narių rinkimų sistemos reformos buvo patvirtintas AFCO komiteto narių balsų dauguma. Balsavimas Strasbūro plenarinėje sesijoje numatytas birželio mėnesį.

 

Kitas svarbus komitete svarstytas klausimas Parlamento pozicija dėl 2012 m. biudžeto projekto, kurios pranešėju yra A. Saudargas. Pristatydamas Parlamento poziciją dėl 2012 m. ES biudžeto projekto, A. Saudargas akcentavo tris Konstitucinių reikalų komitetui prioritetines finansavimo sritis: piliečių iniciatyvos teisės įgyvendinimą, komunikacijos politiką ir pakankamą politinių partijų ir fondų finansavimą. A. Saudargas pažymėjo, kad piliečių iniciatyva yra svarbi demokratijos priemonė, kurios efektyviam įgyvendinimui reikia numatyti tinkamą finansavimą. Taip pat pabrėžė, kad nereiktų mažinti biudžeto lėšų komunikacijos politikai, nes ji padeda priartinti piliečius prie ES ir didinti ES veiklos, priimamų sprendimų, Europos integracijos etapų matomumą. Klabėdamas apie politines partijas, parlamentaras sakė nepasisakantis už nuolatinį lėšų skirtų partijoms finansuoti didinimą, tačiau finansavimas turi užtikrinti tęstinę partijų ar fondų veiklą.


Balsavimas dėl šių pasiūlymų Parlamente vyks gegužės 23-24 dienomis.atgal..